Plakát
Gyereknevelés könnyebben?
Gyere hozzánk ötletekért
Mesék, cikkek, fejlesztők, tanácsadás
Plakát
Fedezd fel a Babyhavior-mesevilágot!
Találj megoldást a mindennapokban felmerülő kihívásokra.
Témáinkból: indulatkezelés, ovikezdés, alvás, evés

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Köszönjük, hogy webáruházunkban vásárol! Tájékoztatjuk, hogy a www.babyhavior.hu oldalon elérhetőwebáruházként működik, az itt megrendelt termékekre, a vásárlás folyamatára az alábbi Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF vagy Általános Szerződési Feltételek) irányadók. 

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése leadásával Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Amennyiben a megrendeléssel, a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a webáruházzal, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy elállási jogát szeretné gyakorolni, vagy egyéb kérdéssel kapcsolatban fordul hozzánk, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot az alább megadott elérhetőségeken!

Amennyiben Ön a www.babyhavior.hu honlapon bármely terméket megrendel, úgy a megrendeléssel adásvételi szerződés jön létre Ön, mint vevő és a PM Production Korlátolt Felelősségű Társaság, mint eladó között.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben Ön bármely terméket a www.babyhavior.huhonlapon történő megrendelés útján vásárol meg, és Ön fogyasztónak minősül, úgy távollévők között kötött adásvételi szerződés jön létre Ön és a PM Production Kft. között.

A jelen Általános Szerződési Feltételekre Magyarország jogszabályai irányadók.

Eladó (vállalkozás) adatai

PM Production Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 4225 Debrecen, Nagyszentgyörgy u. 69.

Cégjegyzékszám: 09-09-030927

Adószám: 26799724-2-09

Képviseli: Balajti Mariann ügyvezető

Telefonszám: +36 70 425 0435

E-mail: iroda@babyhavior.hu, balajti.mariann@babyhavior.hu

Honlap: www.babyhavior.hu

Bankszámlaszám: 11703006-25974313

 

* * *

 

FOGALMAK

Eladó: PM Production Korlátolt Felelősségű Társaság

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában - a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével - Fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. február 28-i (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/302 rendelet]alkalmazásában fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az (EU) 2018/302 rendelet szerint vevőnek minősülő vállalkozás és kkv is, valamint a jelen ÁSZF 11 pontjában meghatározott további harmadik személyek.

A jelen ÁSZF egyes rendelkezéseinél is külön jelöltük, amennyiben a Fogyasztó fogalma az itt rögzítettektől eltér.

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlapwww.babyhavior.hu weboldal, és annak aloldala amely webáruházként működik

Jótállás: A Fogyasztó és az Eladó között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerint, a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Rendelet:45/2014 (II.25.) Kormány rendelet

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlapon keresztül megrendelt termékekre vonatkozóanlétrejött adásvételi szerződés, mely a Vevő általi megrendeléssel és a megrendelés Eladó általi visszaigazolásával jön létre, a Szerződés részét képezi a jelen ÁSZF.

Tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél;

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax, az email és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, árucikk, melyet Vevő megrendelés útján megvásárolhat

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő, illetve szerződést kötő, vagyis Terméket megrendelő ill. megvásárlószemély

* * *

 1. Az ÁSZF tartalma, elfogadása

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Honlapon történt bármely megrendelés leadásával a megrendelő, mint Vevő és a PM Production Kft. Eladó között adásvételi szerződés jön létre, melynek részét képezi a jelen ÁSZF is.

A jelen ÁSZF tartalmazza az Önt (Vevőt) és az Eladót megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A jelen ÁSZF nem tartalmaz a Honlap adatkezelésére vonatkozó információkat, melyet a külön dokumentumban a https://www.babyhavior.hu/p/adatvedelmi-tajekoztato linken elérhető adatkezelési tájékoztató tartalmaz.

A Honlapon elérhető webáruházon keresztül történő vásárlással, a megrendelés leadásával Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

Amennyiben emailben küldi meg nekünk megrendelését, úgy arra is a jelen ÁSZF rendelkezései irányadók.

 1. A Szerződés létrejötte, a szerződéskötés lehetségesnyelve, írásbeliség

2.1 A megrendelés visszaigazolása

A Szerződés a Vevő által a Honlapon keresztül leadott megrendelés az Eladó által emailben megküldött visszaigazolással jön létre. A megrendeléssel tehát önmagában Szerződés nem jön létre, a Szerződés Vevő által a Honlapon online leadott, illetve az iroda@babyhavior.hu email címre emailben elküldött megrendelésnek az Eladó általi2 (kettő) munkanapon belül emailben megküldött visszaigazolásával jön létre. Amennyiben Ön nem kap visszaigazolást a megrendelés megküldésétől számított 2 (kettő) munkanapon belül, úgy az Ön megrendelésben foglalt ajánlati kötöttsége megszűnik, Szerződés nem jön létre. Amennyiben vásárlási szándéka továbbra is fennáll, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert feltehetőleg informatikai hiba okán nem igazoltuk vissza megrendelését.

 

A megrendelés Eladó általi fentiek szerinti visszaigazolása egyben a Szerződés létrejötténektartós adathordozón történő visszaigazolása és a Rendelet 11. § (1) bekezdésben foglalt tájékoztatás közlése is. Ön a megrendelés leadásával és a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy Eladó a szerződéskötést elektronikus levében igazolja vissza.

2.2 A megrendelés visszautasítása

Amennyiben a Honlapon megrendelt Termék megvásárlása – készlethiány okán vagy egyéb okból – nem lehetséges, úgy az Eladó az Ön által megadott email címre megküldött levélben erről Önt tájékoztatja. Amennyiben a Termék vételára a megrendelés leadásával együtt megfizetésre került, úgy Eladó a Termék vételárát a fenti tájékoztatástól számított legkésőbb 3 (három) munkanapon belül egy összegben átutalás útján visszafizeti az Ön részére. Eladót a Vételár visszafizetése esetén sem kamat sem egyéb költség nem terheli. Amennyiben a Termék a későbbiekben megvásárolható, úgy Eladó erről Önnek emailben a későbbiekben tájékoztatást küldhet, mely természetesen nem jelent semmilyen kötelezettséget Önre vonatkozóan. Amennyiben a megrendelés Eladó általi visszautasítása okán Ön a későbbiekben vásárol webáruházunkban, úgy a Terméket a későbbimegrendelés leadásakor irányadó árakon tudja megvásárolni.

Megrendelés leadásához regisztráció nem szükséges!

2.3 A Szerződés nyelve

A Honlapon vásárolni, Szerződést kötni kizárólag magyar nyelven lehetséges. A Szerződés a Rendelet értelmében távollévők között kötött adásvételi szerződésnek minősül, amennyiben Ön Fogyasztóként, vagyis a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró magánszemélyként vásárol webáruházunkban.

2.4 Eladó elállási joga

Eladó fenntartja a jogot, hogy bármely okból – ideértve az esetleges készlethiányt- a már visszaigazolt megrendelés alapján létrejött Szerződéstől 3 (három) munkanapon belül indoklás nélkül a vételár teljes visszafizetése mellett, térítési és egyéb kötelezettség nélkül elálljon. Ebben az esetben Eladó a Termék vételárát -amennyiben az elállásig megfizetésre került - az elállástól számított 3 (három) napon belül visszafizeti a Vevő részére. Eladót a Vételár visszafizetése esetén sem kamat, sem egyéb költség nem terheli.

 1. Árak

A Honlapon a webáruházban szereplő árak forintban értendők, tartalmazzák a mindenkori általános forgalmi adót. A Honlapon feltüntetésre kerül a Termék eladási ára és egységára. Az árak nem tartalmazzák a házhozszállítás költségét, és nem tartalmazzák a fizetéssel felmerülő banki költségeket. A házhozszállítás költsége a Honlapon feltüntetett árakon felül fizetendő, az alábbiak szerint:

Kézbesítés futárszolgálattal

normál 3- 7 munkanappal 3000.- Ft

express szállítás (fizetés beérkezését követő másnap feladjuk, mely feladás utána napon átvehető) 4000.- FT

Ingyenes szállítás 40,000.- Ft értékű vásárlás esetén. 

 

Utánvételes szolgáltatás díja 600.- Ft

Személyes átvétel: ingyenes

 

 

A fenti futárköltség szempontjából a vásárlás összértékének az az összeg minősül, amelyik az egy alkalommal, egyszerre megrendelt és megfizetett Termékek egy alkalommal, azonos címre történő kiszállítása alkalmával a Termékek vételáraként ténylegesen megfizetésre kerül.

Az Eladó jogosult üzletpolitikai vagy egyéb okokból (pld. árfolyamváltozás stb.) az árakat módosítani, amely azonban nem terjed ki a már megkötött Szerződésekre.

Amennyiben az Eladó a Honlapon akciót hirdet vagy akciós áron kínál értékesítésre egyes termékeket, úgy a termékek kizárólag az akció feltüntetett időtartama alatt, illetve a készlet erejéig vásárolhatók meg akciós áron. Az akciós árak az akció időtartama alatt leadott megrendelésekre irányadók, függetlenül attól, hogy a megrendelés visszaigazolása időpontjában az akció érvényben van-e.

 1. Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Amennyiben a Szerződés (ideértve a részét képező jelen ÁSZF-et is) bármely rendelkezése érvénytelen vagy jogszabályváltozás okán érvénytelenné válik, úgy az nem érinti a Szerződés további rendelkezéseinek érvényességét.

Amennyiben a Szerződés bármely rendelkezése érvénytelenné válik, úgy az érvénytelen rendelkezés helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései lépnek az érvénytelen rendelkezés helyébe.

Az Eladómagatartási kódexnek nem vetette magát alá. Az Eladónál nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

 1. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

Az adatkezelő megnevezése: OTP Mobil Szolgáltató Kft.

Az adatkezelő székhelye: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

Az adatkezelő telefonszáma: +36 1/20/30/70 3-666-611

Az adatkezelő e-mail címe: ugyfelszolgalat@simple.hu

Az adatkezelő weboldala: https://otpmobil.hu/

A fizetési szolgáltató az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik az Online fizetés végrehajtásában, amely érdekében a vásárlási folyamat során adattovábbítás valósul meg az online fizetési szolgáltató felé. Ennek során az az online fizetési szolgáltató az érintett számlázási nevét nevét és címét, a rendelés számát és időpontját saját adatkezelési szabályai szerint kezeli.

Az adattovábbítás célja: az online fizetési szolgáltató számára a vásárláshoz kapcsolódó, nála kezdeményezett fizetési művelethez szükséges tranzakciós adatok biztosítása. Az adattovábbítás jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az Ön és Adatkezelő között létrejött szerződés teljesítése, amelynek része a fizetés a vásárló részéről, online fizetés esetén pedig a fizetéshez a jelen pont szerinti adattovábbítás szükséges

A bankkártyás fizetéshez használt OTP Mobil Szolgáltató Kft rendszert nem az Eladó üzemelteti, ahhoz sem hozzáféréssel, sem a rendszer működésére ráhatással nem rendelkezik, így a OTP Mobil Szolgáltató Kft rendszer adatátviteléért, működéséét, elérhetőségé értés adatbiztonságáért Eladó nem felel.

 1. A Termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

6.1 A Honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A Termékekhez kapcsolódó jótállásról a jelen ÁSZF 12.3pontjában tájékozódhat.

6.2 A Termékek (ideértve az azokon lévő logókat, ábrákat, grafikákat, védjegyeket – együttesen: grafikák - stb.)jogi védelem alatt állnak, így a Termékek tovább értékítése vagy a könyvek tartalmának, illetve a grafikáknak bármely módon történő önálló felhasználása – Eladó engedélye nélkül - tilos.

 1. Az adatbeviteli hibák javítása, felelősség a megadott adatok pontosságáért és valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatók a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett).

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a Termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani.

Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért a felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a Szerződés létrejöttét.

 1. A vásárlás menete, az elektronikus szerződéskötéshez szükséges technikai lépések

8.1 A Termék kiválasztása

A Honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt terméktípust, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, leírását, árát, méretét, összetételét, a Termék tisztíthatóságára vonatkozó információt, azt, ha csak megadott korosztályszámra ajánlott stb. továbbá azt az opciót, ha a Termék más színben, méretben, kiszerelésben stb, is elérhető. A fotóra kattintva kinagyíthatja a Termék egyes részleteit.

A fényképeken látható esetleges kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a Terméknek, kivéve ha az a Termékleírásban külön kiemelésre kerül.

8.2 Kosárba helyezés

A Termék kiválasztása után Ön a "Kosárbarakom" gombra kattintva helyezhet Terméket a Kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási-, vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek. A kosárba helyezéskor jelölheti meg a megvásárolni kívánt termék darabszámát, melyet a megrendelés véglegesítéséig bármikor módosíthat, így a Terméket a Kosárból a „törlés” gombbal törölheti.

Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a Kosárba a terméket, ha nem biztos abban, hogy az adott Terméket meg kívánja vásárolni, mert ezzel az Ön számára - a „Kosár” gombra kattintva - egy kattintással áttekinthetővé válik, hogy az adott pillanatban melyek az Ön által kiválasztott termékek, és azokat egy képernyőn megjelenítve tudja megtekinteni és összehasonlítani. A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig –a Rendelés összegzése oldal alján található„ Megrendelem” gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetőek, illetve a kívánt termékszám megváltoztatható.

Amennyiben Ön a kiválasztott terméket a Kosárba helyezi, úgy külön ablak ugrik fel a „A kosárba sikeresen belekerült(ek) a következő termék(ek):” szöveggel. Amennyiben Ön nem kíván több terméket kiválasztani, úgy kattintson a „Tovább a kosárhoz” gombra. Amennyiben a kiválasztott terméket szeretné ismét megnézni, úgy kattintson a „Kosár” gombra.

Amennyiben újabb terméket szeretne a kosárba helyezni, úgy kattintson a„Folytatom a vásárlást”gombra.

8.3 A Kosár megtekintése

A Honlap használata során Ön a honlap tetején (a felső sorban) található „Kosár” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a Kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból (törlés gombbal), illetve a megrendelt Termék darabszámát megváltoztatni.

Amennyiben Ön nem kíván további Termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, és a kosárban szereplő termékeket meg kívánja vásárolni, úgy a „Pénztár” illetve a „Tovább a pénztárba” gomb lenyomásával a Termékek megvásárlását folytathatja.

8.4 Vásárlói adatok megadása

A „megrendelés folytatása”gomb megnyomását követően megjelenik a Kosár teljes tartalma, illetve az Ön által kiválasztott Termékek megvásárlása esetén az Ön általfizetendő teljes(valamennyi Kosárban lévő Termékre vonatkozó) vételár (a szállítási költségekkel módosított teljes vételár a szállítási mód megadását követően jelenik meg).

„Tovább a pénztárba”gomb megnyomását követően a „Hol érhetünk el” felirat alatti üres szövegdobozokban tudja megadni adatait és elérhetőségeit, illetve kérheti, hogy küldjünk Önnek hírlevelet.

Ezt követően a „Tovább a szállítási módokhoz” gomb megnyomásával tud szállítási módot választani, és – házhozszállítás esetén – itt tudja megadni a házhoz szállításhoz szükséges adatokat és információkat, illetve tájékozódhat a házhozszállítás költségéről, valamint ekkor kerül módosításra a teljes fizetendő vételár a szállítási költségek hozzáadásával.

Webáruházunkban jelenleg kizárólag a 1028 Budapest Fenyőerdő u 18 szám alatti bemutatóteremben történő személyes átvétel vagy futárszolgálattal történő házhozszállítás lehetséges, egyéb átvételi módokra nincs lehetőség. A kiszállítás díja a Termék árán felül fizetendő. 

„Tovább a fizetési módokhoz” gombbal léphet tovább ,és – amennyiben a számlázási cím eltér a kiszállítási címtől - úgy ittadhatja mega számlázási címet.

Amennyiben a bankkártyás fizetést választja, úgy ezt követően Ön átirányításra kerül a OTP Mobil Szolgáltató Kft. fizetési oldalra, ahol kérjük, hogy szíveskedjen megadni a bankkártyája ott megjelölt adatait. Az adatok megadását követően a „Fizetés” gomb lenyomásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a bankkártyája összege a megrendelés bruttó végösszegével megterhelésre kerüljön.

„Tovább az összegzéshez” gomb megnyomásával elérhető oldalon Ön egyszerre áttekintheti a megrendelése valamennyi adatát és feltételét is, (így a megrendelt termékeket, azok darabszámát, árát és a futár költségét, valamint a bruttó végösszeget és az Ön által megadott szállítási, számlázási és elérhetőségi adatokat is) és ekkor is lehetősége nyílik módosításra, az adatok javítására.

8.6 A megrendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a Kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelem" gombra kattintva zárhatja le és küldheti el megrendelését az Eladónak.A Megrendelés elküldésig Ön a „Vissza a kosárba” gomb megnyomásával bármikor visszatérhet a kosárhoz és törölhetia Kosárban lévő Termékeket vagy azok egy részét, illetve további Termékeket helyezhet a Kosárba.

A Honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek. 

Ön a „Megrendelem" gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 2 (kettő) munkanapos időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint 2 (kettő) munkanapon belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól, és – amennyiben a vételár megfizetésre került – úgy az Ön által megfizetett teljes összeg az Ön részére – 3 munkanapon belül - hiánytalanul visszautalásra kerül.

Ön a megrendelés elküldésekor a Termék Honlapon feltüntetett árán történő megvásárlására, valamint a Honlapon a „Fizetés, szállítás” menüpont alatt kifejtett feltételek szerinti szállítási szolgáltatás a menüpont alatti árazás szerinti igénybevételére tesz ajánlatot az Eladó részére.

8.7 A Megrendelés feldolgozása, a Szerződés létrejötte

Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő 2 (kettő) munkanapon belül e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát.  A Termék adásvételére vonatkozó Szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

8.8 Fizetésre vonatkozó információk

Webáruházunkban átutalással, bankkártyával és személyesen (utánvéttel történő) fizetésre van lehetőség.

8.8.1 Banki átutalás

 

A termékek ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti. Az átutaláshoz szükséges adatok:

 

Kedvezményezett bankja: OTP Bank

Kedvezményezett neve: PM ProductionKft.

Kedvezményezett számlaszáma: 11703006-25974313

Amennyiben Ön banki átutalás útján rendezi a Termék vételárát, úgy a banki átutalás beérkezését követően kerül sor a házhozszállítás megkezdésére. Amennyiben a Vevő a megrendelés visszaigazolását követő 7 (hét) munkanapon belül nem fizeti meg a Termék vételárát, úgy az a Szerződés bontó feltételének minősül, és a Szerződés a fenti időpontot követő napon automatikusan, külön jognyilatkozat, vagy előzetes felszólítás nélkül megszűnik.

 

Banki átutalás esetén a szállítási határidők az átutalt összeg Eladó számlájára történt beérkezésétől számítódnak.

8.8.2 Bankkártyás fizetés

Webáruházunkban gyorsan és biztonságosan fizethet bankkártyával.

A következő kártyákkal lehet fizetni: Mastercard, Visa, Visa Electron, Maestro, UCB, Union Pay (amennyiben a kártya kibocsátója engedélyezi).

Kártyás fizetés választása esetén a megrendelés házhozszállítását a fizetési tranzakció lezárását követően kezdjük meg, illetve személyes átvételre is kizárólag a fizetés megtörténtét követőenkerülhet sor. (Amennyiben az átvételkor kíván bankkártyával fizetni, úgy az utánvétnek minősül.)

A megrendelés a fizetési tranzakció lezárását követően minősül leadottnak. A kártyás fizetés a OTP Mobil Szolgáltató Kft. biztonságos szerverén keresztül történik, a OTP bank fizetési oldalán, mely automatikusan jelenik meg. A szükséges bankkártya adatok bevitele után a Fizetés gombra kattintva a fizetés végrehajtásra kerül. A fizetés megtörténtéről a rendszer visszaigazolást küld, majd visszairányítja a megrendelőt a webáruházba, ahol a fizetésről szintén visszaigazolást kap. Amennyiben a Bank a bankkártyás fizetést bármely okból visszautasítja, a megrendelő a rendelést a visszaigazoló emailben található linken keresztül is befizetheti.

8.3 Fizetés utánvéttel

Amennyiben Vevő a megrendeléskor az utánvéttel való fizetési módot választja, úgy a Termék átvételekor egyenlíti ki a Termék vételárát, a Termék személyes átvételekor, illetve a futárnak. Mind a személyes átvételkor, mind a futárnál fizethet készpénzzel vagy bankkártyával.

Az utánvét díja: 600 Ft, azaz hatszáz forint, mely a Termék(ek) vételárán és – házhozszállítás esetén – a házhozszállítás díján felül fizetendő.

 1. Átvételi módok, átvételi díjak

Ön a megrendelés leadásakor jelöli meg, hogy – az alábbi átvételi módok közül - milyen módon kívánja átvenni a megrendelt Terméket. Amennyiben a Termék átvehető, úgy arról emailben tájékoztatjuk; futárszolgálattal történő kézbesítés esetén a futárszolgálat tájékoztatja Önt arról, hogy mely időpontban várható a kézbesítés, míg személyes átvétel esetén az Eladó küld Önnek emailt vagy sms-t arról, hogy a megrendelése átvehető.

Az Eladó házhozszállítást kizárólag Magyarország területén belül vállal.

Ön a megrendelés leadásakor az alábbi átvételi módok közül választhat.

9.1 Házhozszállítás futárszolgálattal

A futárszolgálat tájékoztatja Önt arról, hogy mely időpontban várható a kézbesítés. A szállítással kapcsolatos információkról, a szállítás menetéről

9.1.1 GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

A címzett székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

A címzett telefonszáma: 06-29-88-67-00

A címzett e-mail címe: info@gls-hungary.com

A címzett weboldala: https://gls-group.eu/HU/hu/home

9.1.2 A címzett megnevezése: FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A címzett székhelye: 3300 Eger, Pacsirta utca 35/A.

A címzett telefonszáma: +36 1/999-0-369

A címzett e-mail címe: info@foxpost.hu

A címzett weboldala: foxpost.hu

9.1.3 A címzett megnevezése: Packeta Hungary Kft.

A címzett székhelye: 1044 Budapest, Ezred utca 2.

A címzett telefonszáma: +36 1 400 8806

A címzett e-mail címe: info@packeta.hu

alatt tájékozódhat.

Az Eladó kizárólag Magyarország területén belül vállal kiszállítást.

Külföldi szállítás esetén egyedi megbeszélés és egyeztetés kötelező.

A Termékek szállítása és kézbesítése több futárszolgálattal történik. A Termék várható szállítási idejét a visszaigazoló e-mail tartalmazza, illetve a szállítás pontos időpontjáról a futárszolgálat tájékoztatja Önt emailben vagy sms-ben. A szállítás időpontjáról, a szállítási címről, esetlegesen az átvételi időpont vagy a szállítási cím módosításról lehetősége van egyeztetni a futárszolgálat által küldött visszaigazoló e-mailben található telefonszámon vagy az ott megadott elektronikus felületen.

A megrendelt Termékek kiszállítására a Honlapon leadott megrendelés Eladó általi visszaigazolásától számított 5-10 (öt-tíz) munkanapos időtartamon belül kerül sor. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, a várható teljesítési időtartamról a futárszolgálat minden esetben e-mailben és/vagy SMS-ben előzetesen tájékoztatja Önt.

 

A számlát a csomag tartalmazza és/vagyelektronikus úton megküldjük Önnek. Vevő köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8.00-17.00 közötti időszakban, illetve amennyiben a futárszolgálat ezt lehetővé teszi, úgy a futárszolgálattal egyeztetett egyéb idősávban. 

 

Amennyiben a kézbesítés sikertelen, úgy a futárszolgálat szintén az Ön értesítése mellett további 1 (egy) alkalommal megkísérli a Terméket az Ön részére kézbesíteni, illetve felveszi Önnel a kapcsolatot időpont egyeztetés céljából. Amennyiben a kézbesítés mindkét alkalommal sikertelen,- ideértve, ha a futárnem tudja Önnel felvenni a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken vagy az egyeztetett időpontban sem lehetséges a kézbesítés a megadott címen, - úgy a futár a Terméket visszaszállítja az Eladónak. Ezt követően emailben tájékoztatjuk Önt, hogy megrendelését kétszer megpróbáltuk kézbesíteni. mindkétszer sikertelenül, amennyiben szeretné, hogy megrendelését ismételten megkíséreljük kézbesíteni, minden további kézbesítési alkalommal a szállítási költség ismételt előzetes megfizetése esetén van erre lehetősége.

 

Amennyiben Ön a megrendelés visszaigazolásától számított 30 (harminc) napos időtartamon belül sem veszi át a Terméket, úgy a Szerződés a fenti 30 (harminc) napos határidő lejártával megszűnik. A Szerződés fenti megszűnése esetén Ön a futárszolgálat költségét az Eladó részére megfizetni tartozik, az Eladó ezt meghaladóan további igényt és követelést Önnel szemben nem támaszthat. Amennyiben Ön a Termék árát megfizette, úgy Eladó a Termék árát Önnek a Szerződés megszűnését követő 8 (nyolc) napon belül visszafizeti, melyből a futár költségét levonja, az Ön részére visszatérítendő összegbe beszámítja, és a futár költségével csökkentett összeget visszautalja Önnek.

 

Ebben az esetben a futár költsége abban az esetben is terheli Önt, amennyiben a megrendelés értékére tekintettel a kiszállítás – a Szerződés teljesülése esetén – ingyenes lett volna.

 

Nagy kereslet esetén előfordulhat, hogy egyes termékekből hiány keletkezik, és így a megrendelt árucikkeket több csomagban tudjuk csak kiszállítani, mely esetben nem számítunk fel többletköltséget a több alkalommal történő kiszállításért, Önt kizárólag a futár egyszeri költsége terheli, mely az első csomag átvételekor fizetendő. Ebben az esetben a visszaigazoló emailben tájékoztatjuk Önt a hiányzó termékek szállítási információiról.

9.2 Személyes átvétel előre egyeztetett időpontban

 

Személyes átvételre a 1028 Budapest Fenyőerdő u 18 szám alatti bemutatóteremben van lehetőség díjmentesen, az előre egyeztetett időpontban lehetséges.

 

Amennyiben a megrendelt Termék átvehető, úgy arról emailben tájékoztatjuk, és a tájékoztatást követő 15 (tizenöt) napon belül jogosult a Terméket a fenti címen személyesen átvenni.  Amennyiben a fenti időtartamon belül nem veszi át a terméket, és nem jelzi, hogy későbbi időpontban át kívánja venni, úgy a Szerződés a fenti 15 napos határidő lejártával, illetve amennyiben Ön írásban (emailben) kérte a határidő meghosszabbítását, úgy az Ön által kért (legfeljebb további 30 napos) meghosszabbított határidő lejártával a Szerződés megszűnik.

A Szerződés fenti megszűnése esetén Eladó sem a Szerződésből, sem a Szerződés megszűnéséből eredően további igényt és követelést Önnel szemben nem érvényesíthet.

Amennyiben Ön a Termék árát megfizette, úgy Eladó a Termék árát Önnek a Szerződés megszűnését követő 3 (három) munkanapon belül visszafizeti.


9.3 Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő raktáron lévő Termékek esetén a megrendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 3.nap, raktáron nem lévő Termékek esetén várhatólag 15.nap, mely a házhozszállítás esetén – a házhozszállítási határidőn felül értendő. Ez a teljesítési időtartam tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést, illetve a várható teljesítési időtartamot minden esetben e-mail útján jelezzük. 

9.4 Termék visszatartási joga

Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során vagy személyesen nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a Termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza az eladóhoz, az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti.

Eladó visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vevő a saját állama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és aszállítási díj összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vevőt, és a Vételár továbbá a Vevőt terhelő költségek teljes megfizetéséig visszatarthatja a Terméket és megtagadhatja a Termék kiszállítását, átadását. Amennyiben a Vételár kiegészítése nem történik meg 30 (harminc) napon belül, úgy Eladó a Szerződéstől az Ön által megadott email címre megküldött elektronikus levélben elállhat.  

 1. Írásbeli közlések, nyilatkozattétel

A Szerződéssel kapcsolatos kommunikáció és nyilatkozattétel során a Vevő által a megrendelésben megadott email címre megküldött értesítések, jognyilatkozatok a Vevővel közöltnek, a Vevő részére joghatályosan megküldöttnek minősülnek, mindaddig, amíg nem merül fel olyan körülmény, amely ezzel kapcsolatban ésszerű kétségeket ébreszt. A Vevő megrendelésben megadott email címéről megküldött értesítések, jognyilatkozatok a Vevő nyilatkozatának minősülnek, mindaddig, amíg nem merül fel olyan körülmény, amely ezzel kapcsolatban ésszerű kétségeket ébreszt. Amennyiben az Eladó a Vevő által megadott email címre nem tudja az üzenetet kézbesíteni, úgy jogosult a Szerződéstől elállni.

 1. Vásárlás az Európai Unió más tagállamából

A jelen 11. pont értelmezésében és alkalmazásában Fogyasztónak minősül:

 • a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje; valamint
 • az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje; valamint
 • a fentieken túlmenően az (EU) 2018/302 rendelet szerint vevőnek minősülő vállalkozás is.

Eladó közvetlenül árukiszállítást nem vállal Magyarország területén kívülre.

Eladó a webáruházból történő értékesítés során nem különbözteti meg a Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli lakhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező, illetve nem magyar állampolgárságú vásárókat, nem használ eltérő interfészeket.

A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése, illetve a Felek egyedi megállapodása hiányában az Eladó Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét.

A webshopból Magyarországon kívülről indított vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak, azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében Vevőnek az a fogyasztó minősül, aki az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából, üzleti vagy szakmai tevékenysége körén kívül vásárol árut, vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el.

A Vevőazonos feltételekkel jogosult vásárolni lakhelyétől, állampolgárságától vagy letelepedési helyétől függetlenül. A kommunikáció és a vásárlás nyelve a magyar nyelv, Eladó nem köteles a Vevő tagállami szerinti nyelven kommunikálni Vevővel.

Eladó nem köteles megfelelni a Vevő tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, továbbá nem köteles tájékoztatni a Vevőt ezekről a követelményekről.

Eladó eltérő rendelkezés hiányában a Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Termék esetében.

Vevő a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel, Eladóra, és a Honlapon keresztül leadott megrendelésekre, és az így létrejött adásvételi Szerződésre a magyar jog szabályai és rendelkezései irányadók.

A fizetés az Eladó által meghatározott HUF pénznemben valósul meg. Eladó – a jelen ÁSZF mindenkori rendelkezései szerint elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Vevő állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt amennyiben:

a)

a fizetési művelet elektronikus művelettel, átutalással, beszedéssel vagy ugyanahhoz a fizetési márkához és kategóriához tartozó kártyaalapú készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel történik;

 

b)

az azonosítási követelmények az (EU) 2015/2366 irányelv hatályos rendelkezései szerint teljesülnek; és

 

c)

a fizetési műveletekre az Eladó által elfogadott pénznemben kerül sor.

 

Eladó jogosult díjat felszámítani olyan kártyaalapú készpénz-helyettesítő fizetési eszközök használatáért, amelyek esetében a bankközi jutalékokat nem szabályozza az (EU) 2015/751 rendelet II. fejezete, valamint olyan fizetési szolgáltatásokért, amelyekre a 260/2012/EU rendelet nem alkalmazandó, kivéve, ha Eladó tevékenységére irányadó tagállami jog az (EU) 2015/2366 irányelv 62. cikkének (5) bekezdésével összhangban tiltja, hogy a készpénz-helyettesítő fizetési eszközök használatáért díjat számítsanak fel, vagy korlátozza az erre vonatkozó jogot. E díjak nem haladhatják meg a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata kapcsán Eladó által viselt közvetlen költségeket.

 

Eladó a Termék átvételetekintetében a magyar Vevőket megillető átvételi lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi vásárlóknak is, azzal, hogy kiszállítást Eladó kizárólag Magyarország területén vállal.

Amennyiben a Vevő egyedileg kéri, hogy a Terméket külföldi címre saját költségén kiszállíttathassa, úgy Eladó ezt nem tagadhatja meg, amennyiben biztosított, hogy a szállítás költsége Eladót nem terheli, abban az esetben sem, ha a Vevő a kiszállított terméket nem veszi át.Eladó a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést; amennyiben Vevő a szállítási díjat nem fizeti meg Eladó számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre egyezetetett időpontig, Eladó a Szerződést felmondja és az esetlegesen előre megfizetett vételárat visszafizeti Vásárló számára.

 

Amennyiben Vevő elállási jogát gyakorolja, úgy ebben az esetben is Vevő költsége és kötelezettsége, hogy a Terméket az Eladó magyarországi székhelyére a saját költségén visszaszállíttassa.

Eladó biztosítja az Európai Unió más tagállamából vásárló vevők részére az 524/2013 EU rendelet szerinti jogorvoslati lehetőségek igénybevételét.

 

 1. Fogyasztó elállási joga

 

Fogyasztónak a jelen 12. pont értelmezésében a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül.

Amennyiben Ön Fogyasztónak minősül, úgy az alábbiak szerint jogosult a Szerződéstől indokolás nélkül elállni:

Amennyiben Ön Fogyasztónak minősül, úgy jogosult a Szerződéstől indokolás nélkül – a teljesítéstől számított - 14 (tizennégy) napon belül elállni. A 14 napos határidő az alábbi időpontoktól kezdődik:

 1. a) a Terméknek,
 2. a) több Termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott Terméknek,

Ön vagy az Ön által megjelölt, a futártól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától.

Ön az elállási jogát a Szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Ön a megrendelés elküldését követően – az Eladó visszaigazolásának megérkezése előtt - is jogosult a megrendelést visszavonni, melyből eredően semminemű fizetési vagy egyéb kötelezettsége nem keletkezik.

Ön az elállási jogát bármely elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja, azonban segítséget nyújt Önnek a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletét képező elállási nyilatkozat minta, mely a Honlapon is megtalálható az „https://www.babyhavior.hu/p/adatvedelmi-tajekoztato menüpontban. Ön az elállási nyilatkozatát megküldheti az Eladó részére a jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségekre emailben, faxon, postai úton, vagy a személyes átvétel helyszínén(bemutatóteremben) személyesen is átadhatja.

Amennyiben Ön az elállási nyilatkozatát a fenti időpontoktól számított 14 napon belül elküldi, abban az esetben úgy tekintjük, hogy Ön határidőben elállt.

Önt terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó online elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján online is biztosítja az elállási jog gyakorlását.

Az Ön fentiek szerinti elállása esetén az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül – a sérülésmentes Termék Eladó részére történt visszaérkezésének feltételével - visszatéríti azÖn által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

Eladó az Önnek visszajáró összeget azÖn által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. AzÖn kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de Önt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. AzÖn által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladót felelősség nem terheli.

Amennyiben Ön kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, úgy Eladó nem köteles Önnek visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Elállás esetén Ön köteles a Terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy (14) napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak a személyesátvétel helyén (bemutatóteremben) átadni.

A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha Ön a Terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

Elállás esetén Ön viseli a termék Eladó részére történő visszaküldésének közvetlen költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni vagy a Bemutatóterembe visszavinni.

Fentiek alapján ha Ön eláll a Szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozata kézhezvételétől számított 14 napon belül ­- a Termék Eladóhoz történt beérkezésének feltételével - visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A Termék visszaküldésének költségeit Ön viseli.

Az Eladó mindaddig visszatarthatja az Önnek visszajáró összeget, amíg Ön a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban sem elfogadni, sem átvenni, ezek vissza nem küldöttnek minősülnek.

Amennyiben Ön a fentiek szerint eláll a Szerződéstől, úgy köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy (14) napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha Ön a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A jelen pont szerinti elállás esetén Ön kizárólag a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható:

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha Eladó a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Eladó által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke azEladó által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél Eladó a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából, azzal, hogy az elállási joga Fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha Eladó a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

Amennyiben a Szerződéshez járulékos szerződés is kapcsolódik, úgy azÖn fentiek szerinti elállása a járulékos szerződést is felbontja vagy megszünteti.

Ön nem köteles az Eladónak a járulékos szerződés felbontásából vagy megszüntetéséből eredő kárát megtéríteni, és a Szerződés felbontásával vagy megszüntetésével összefüggésben Öntől egyéb költség – a jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott költségeket meghaladóan - nem követelhető.

 1. Tájékoztatás a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról

Amennyiben a Termékkel kapcsolatban külsőleg nem észlelhető minőségi vagy egyéb kifogása, problémája merül fel, kérjük szíveskedjék azt az Eladó részére haladéktalanul jelezni, a jelen ÁSZF-ben foglalt kapcsolattartási telefonszámon, emailben, faxon vagy levélben.

 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra Eladó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a Szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a Terméket az Eladó biztosította. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés (vagyis a Termék Ön általi átvétele) időpontjában is megvolt.

13.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - a 13.1. pontban meghatározott jogát (kellékszavatosság) vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a Termék hibásnak?

A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik az Eladó/ gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön legkésőbb a Termék átvételétől számított két éven belül érvényesítheti(e határidő elteltével e jogosultságát elveszti).

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag a gyártóval / forgalmazóval szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó / forgalmazó milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó / forgalmazó (Eladó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak / forgalmazónak (Eladónak) a mentesüléshez elegendő a fentiek közül egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

13.3     Szavatossági jogok kizárása

Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy nem illeti meg szavatossági jog azon hibák tekintetében, amelyekről a vásárláskor Ön tudott vagy tudnia kellett, így például, ha a Termék kifejezetten csomagolás sérült vagy hibás termékként került értékesítésre. Amennyiben valamely Terméket az Eladó sérült vagy hibás Termékként értékesít, úgy arra köteles a Termék leírásában felhívni a figyelmet.

Használt termékek esetén figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján Ön bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni.

Ennek alapján a Vevő kizárólag az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek.

Ha a használt termék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vevő a vásárláskor tájékoztatást kapott, (mely körben tájékoztatásnak minősül a hiba Honlapon történő feltüntetése) az ismert hiba vonatkozásában Eladó nem felel, és Ön szavatossági igényét nem gyakorolhatja.

13.4Jótállás

Eladó jótállási kötelezettsége alapján, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Eladó mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén Eladó az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján köteles jótállásra.

A fenti jogszabály írja elő a jótállás biztosítását az olyan tartós fogyasztási cikkek (így bel-, és kültéri bútorok) esetében, amelyek eladási ára a 10 000 Ft-ot meghaladja, valamint ezek tartozékai és alkotórészei tekintetében 10 000 Ft eladási ár felett.

A jótállás nem érinti az Ön egyéb jogszabályból eredő jogait.

A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

 

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal.

 

Kicserélés

 

Ön jogosult a Termék átételétől számított három munkanapon belüli meghibásodás esetén a Termék kicserélését kérni.

Ha a Fogyasztó a Termék meghibásodása miatt a vásárlástól (átvételtől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Eladó köteles a Terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

Kicserélés iránti igény teljesítésekor az Eladónak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját.

 

Kijavítás

 

Ön a kijavítás iránti igényét az Eladó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

 

A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

 

Kijavítás iránti igény teljesítésekor azEladónak vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie:

 1. a) a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját, valamint gépjármű esetében a kilométeróra állását,
 2. b) a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá
 3. c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, valamint gépjármű esetében a kilométeróra állását.

 

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani.

Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról azEladó, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

 

Határidő

 

A jótállási igény az egy éves jótállási határidőn belül érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási határidő a Termék Fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést azEladó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.
A jótállás a szavatossági, kellékfelelősségi és termékfelelősségi jogokat nem érinti.

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, /illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A jelen ÁSZF-ben írt szavatossági és jótállási jogok gyakorlásának határideje attól a naptól kezdődik, amikor a Vevő a Terméket átveszi.

 

***

 1. jog ORVOSLATOK

14.1 Panasztétel az Eladónál

Ön a Termékkel, a Honlappal vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait, a Termékkel vagy a webáruházzal kapcsolatos panaszokat az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Személyesen:1028 Budapest Fenyőerdő u 18 szám alatti bemutatóteremben

 

 

 

 • Postai úton: az Eladó részére a4225 Debrecen, Nagyszentgyörgy u. 69.címre megküldött levélben

Az írásbeli panaszt az Eladó a beérkezését követő harminc (30) napon belül köteles megvizsgálni, írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját az Eladó indokolni köteles.

Személyesen előterjesztett panasz magatartással, tevékenységgel vagy mulasztással kapcsolatban: A Fogyasztó az Eladónak, illetve az Eladó érdekében vagy javára eljáró személynek az áru (Termékek)Fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti az Eladóval.

 

szóbeli panaszt Eladónak azonnal meg kell vizsgálnia, és szükség szerint orvosolnia kell. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

 1. a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,
 2. b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb a panaszra adott érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni,
 3. c) egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozó szabályozás szerint köteles eljárni.

 

telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt Eladó köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a) a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. d) az Eladó nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
 6. f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

A panasz elutasítása esetén azEladó a Fogyasztót írásban köteles tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Vevő (fogyasztó) lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy azEladó a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

Amennyiben az Eladó és a Vevő (Fogyasztó) között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:


14.2 Fogyasztóvédelmi hatóság

 

14.2.1Ön panasszal fordulhat az illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz:

 

Közigazgatási ügyekben az alábbi fogyasztóvédelmi hatóságok járnak el: 

 1. a) a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal),
 2. b) a fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: megyeszékhely szerinti járási hivatal),
 3. c) a Pest Megyei Kormányhivatal, valamint
 4. d) a fogyasztóvédelemért felelős miniszter (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium).

 

14.2.2A megyeszékhely szerinti járási hivatal illetékessége fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben a megye egész területére terjed ki.A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatalának elérhetőségei:

Cím:4024 Debrecen, Piac u. 42-48.

Levélcím: 4001 Debrecen, Pf.: 312.

Tel.: +36 52/ 516-14

Fax: +36 52/ 516-141

Email: debrecen.jh@hajdu.gov.hu

 

14.2.3Közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

 

14.2.4Általános fogyasztóvédelmi hatóságként a járási hivatal jár el.

 

14.2.5Az eljárást azfogyasztóvédelmi hatóság folytatja le, amelynek illetékességi területén:

 • a Fogyasztó lakóhelye, tartózkodási helye, ennek hiányában értesítési címe, illetve székhelye, telephelye, fióktelepe van, vagy
 • az ügy tárgyát képező ingatlan fekszik,vagy
 • az ügy tárgyát képező tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni kívánják, vagy
 • a jogellenes magatartást elkövették.

A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi az 1997. évi CLV törvényben („Fogyasztóvédelmi Törvény”)- a szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések kivételével - a forgalmazással, szolgáltatásnyújtással, a gyermek- és fiatalkorúak védelmével, a fogyasztói csoporttal, a panaszkezeléssel, ügyfélszolgálattal, fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatásával, valamint azEladó válaszirat küldésére vonatkozó - békéltető testületi eljárásban fennálló – kötelezettségével összefüggő, a Fogyasztóvédelmi Törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.

Ezen túlmenően a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a külön jogszabályban fogyasztóvédelmi rendelkezésként meghatározott rendelkezések betartását, és - ha a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény eltérően nem rendelkezik - eljár azok megsértése esetén.

Fentieken túl, ha külön törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a fogyasztóvédelmi hatóság jogosult ellenőrizni:

 • az áru fogyasztók számára való értékesítésére,
 • a fogyasztóknak forgalmazott termék minőségére, összetételére, csomagolására,
 • a fogyasztóknak értékesítésre szánt, illetve értékesített áru mérésére, hatósági árára vagy egyébként kötelezően megállapított árára,
 • a fogyasztói panaszok intézésére,
 • a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésére,
 • a termék forgalmazása vagy szolgáltatás nyújtása során az egyenlő bánásmód követelményére, továbbá
 • a fogyasztók tájékoztatására

vonatkozó rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.

Mindezek mellett a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a fogyasztói szerződés megkötésénél alkalmazott vagy e célból nyilvánosan megismerhetővé tett általános szerződési feltételeket abban a tekintetben, hogy azok nem tartalmaznak-e a jóhiszeműség és tisztesség követelményébe ütközően a szerződéses jogokat és kötelezettségeket egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára megállapító feltételt.

A fogyasztóvédelmi hatóság a termék biztonságosságával és megfelelőségével kapcsolatos piacfelügyeleti feladat- és hatáskörét a Fogyasztóvédelmi Törvény a termékek piacfelügyeletéről szóló törvény, valamint számos egyéb jogszabály alapján gyakorolja.

Amennyiben Ön a fogyasztói jogainak megsértését észleli, vagy bármely a hatóság jogkörébe tartozó egyéb jogsértést észlel, úgy jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

 

A fogyasztó fogyasztóvédelmi hatóság részére benyújtott kérelmének tartalmaznia kell:

 1. a) a kérelemmel érintett vállalkozás (Eladó) nevét, valamint ha a fogyasztó rendelkezésére áll, székhelyének címét,
 2. b) a feltételezett jogsértéssel érintett üzlet címét vagy a kifogásolt magatartás elkövetésének helyét,
 3. c) a beadvány tárgyának rövid leírását a rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztva, ideértve különösen a vállalkozásnak (Eladónak) a Fogyasztó megkeresésére adott válaszlevelét, a szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyvet, vagy postai úton benyújtott panasz esetében a feladás igazolását szolgáló dokumentumot

d)az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségét.

 

Bővebb információkat http://fogyasztovedelem.kormany.hu oldalon talál.

 

 

14.3 Békéltető Testület eljárása

 

Fogyasztó fogalma:A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában - a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével - fogyasztónak minősül a – Fogalmak körében meghatározott fogyasztókon  túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

Amennyiben panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó az Eladóval előzőleg közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését. A Békéltető Testületeljárása díjmentes.

 

További részletes információkat a https://www.bekeltetes.hu/ oldalon talál.

 

Eladó nem vetette alá magát Békéltető Testület eljárásának, így egyezség hiányában Békéltető Testület az ügy érdemében ajánlást tesz, ha a kérelem megalapozott.

 

Amennyiben Eladó az eljárás kezdetekor vagy legkésőbb a döntés meghozataláig nyilatkozatában a Békéltető Testület döntését magára nézve kötelezőként elismeri úgy aegyezség hiányában kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha a kérelem megalapozott,

 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben ajánlást tesz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy azEladó kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.A békéltető testület eljárása a Fogyasztó kérelmére indul.

 

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

 

Az eljárásra a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület illetékes.

 

A Fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a Békéltető Testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.

 

Az eljárásra - a Fogyasztó erre irányuló kérelme alapján –fentiek szerint illetékes testület helyett a Fogyasztó kérelmében megjelölt Békéltető Testület illetékes.

 

Amennyiben Ön Magyarországon lakhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, úgy a- a fenti illetékességi szabályok figyelembevételével - valamennyi megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara által működtetett Békéltető Testület eljárhat.

A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell

a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás (Eladó) nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
c) ha a fogyasztó a békéltető testület illetékességet a szerződés teljesítésének helyére kívánja alapítani a teljesítés helyére vonatkozó nyilatkozatát, és az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
e) a fogyasztó nyilatkozatát, hogy az Eladóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárástvagy polgári eljárást nem indított, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
g) a testület döntésére irányuló indítványt,
h) papír alapon benyújtott beadvány esetén a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás (Eladó) írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó (Vevő) meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

 

A békéltető testületek elérhetősége

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bodnár József

E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.huinfo@baranyabekeltetes.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hubmkik@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: info@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: fmkik@fmkik.hubekeltetes@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Telefonszáma: 06-1-269-0703

Fax száma: 06-1-269-0703

Elnök: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Dr. Gáll Ferenc

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Vasvári Csaba

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím: zmkik@zmkik.huzmbekelteto@zmkik.hu

 

Amennyiben Ön nem rendelkezik Magyarországon lakhellyel vagy tartózkodási hellyelúgy Ön az alábbi Békéltető Testülethez fordulhat:

Budapesti Békéltető Testület(Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület)
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

14.4 Online vitarendezési platform (OVR) és online vitarendezést segítő kapcsolati pontok

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapotaz 524/2013 EU rendelet alapján, amelyenkeresztül a Fogyasztóknak lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Az online vitarendezési platformon (OVR-platform) amennyiben panaszavan egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét, ahol
Ön közvetlenül az Eladóval tudja rendezni a problémát. Az OVR-platform értesíti az Eladót az Ön kérelméről. Ha az Eladó hajlandó megbeszélni az ügyet, akkor az irányítópulton keresztül közvetlenül is üzenetet válthatnak egymással, küldhetnek egymásnak csatolmányokat (pl. a termékről készült fotókat) és az online megbeszélés időpontját is kitűzhetik.

Az online vitarendezési platform az ec.europa.eu/consumers honlapon, az alábbi linken érhető el magyar nyelven:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

A megegyezésre összesen legfeljebb 90 nap áll rendelkezésre. Ön és az Eladó is bármikor kiléphet a közvetlen egyeztetésekből.

Az Eladólistát is készíthet azokról a vitarendezési testületekről, amelyek bevonását a megoldás közvetlen keresése helyett javasolja. Ebben az esetben 30 nap áll rendelkezésre, hogy megállapodás szülessen a vitarendezési testületről, különben a platformon lezárásra kerül az ügy.

Amennyiben nem sikerül a vitát rendezni, úgy egyéb vitarendezési megoldásokat itt találhat: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.consumer.rights#inline-nav-2

AzInnovációs és Technológiai Minisztériumhoz látja el a fogyasztói jogviták online rendezésének tagállami online vitarendezési kapcsolattartó pont feladatait. Ez azt jelenti, hogy a Felek az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz tudnak fordulni mindazon kérdésekben, amelyekről a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló 524/3013/EU rendelet (OVR-rendelet) 7. cikke rendelkezik, ideértve az alábbiakat:

 

Az online vitarendezési kapcsolattartó pontok támogatást nyújtanak az online vitarendezési platformon keresztül benyújtott panaszokkal kapcsolatos viták rendezéséhez, a következő feladatok ellátása révén:

 1. a) kérésre elősegítik a felek és a hatáskörrel rendelkező alternatív vitarendezési fórum közötti kommunikációt, ami mindenekelőtt a következőket foglalhatja magában:

-a panasz és adott esetben a vonatkozó dokumentumok benyújtásához nyújtott segítség;

-az érintett felek és az alternatív vitarendezési fórumok általános jellegű tájékoztatása az adásvételi és szolgáltatási szerződésekkel kapcsolatos azon fogyasztói jogokról, amelyek a vitarendezést segítő tanácsadókkal rendelkező online vitarendezési kapcsolattartó pontnak otthont adó tagállamban érvényesíthetők;

-tájékoztatás az online vitarendezési platform működéséről;

-magyarázat nyújtása a feleknek a kijelölt alternatív vitarendezési fórumok által alkalmazott eljárási szabályokkal kapcsolatban;

–tájékoztatás a panaszos fél számára a jogorvoslat egyéb eszközeiről, amennyiben az adott vitát az online vitarendezési platformon keresztül nem lehet rendezni;

 1. b) a feladataik ellátása során szerzett gyakorlati tapasztalataik alapján tevékenységükről kétévente jelentést készítenek a Bizottságnak és a tagállamoknak;  

 

14.5Bírósági eljárás

Ön jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 1. Szellemi alkotáshoz fűződő jogok

15.1.    A „babyhavior” domain név és elnevezéskizárólagos jogtulajdonosa az Eladó.

15.2 Awww.babyhavior.huweboldal és annak valamennyi tartalma szerzői jogi műnek, szellemi alkotásnak minősül, melyre vonatkozóan Eladó rendelkezik kizárólagos vagyoni-felhasználási jogokkal, ideértve a weboldalon lévő védjegyeket, képeket és információkat, design-t, megjelenítést stb. továbbá a Honlapon értékesítésre felkínált valamennyi Terméket, az azon lévő grafikát, logot, ábrát, védjegyet stb. A Termékekre, és az azokban megtestesülő szellemi alkotások azEladótmegillető kizárólagos szerzői-, és vagyonijogi tovább védjegyjogi, know-how és egyéb jogi védelem alatt állnak.Ennek alapján tilos és jogsértő a Honlapon, és az annak részét képező webshopban megjelenőbármely tartalom, Termék vagy annak bármely részletemásolása, letöltése és bármelymódon történő felhasználása az Eladó kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül, mely természetesen nem vonatkozik a kifejezetten letöltésre szánt anyagokra, dokumentumokra (pld elállási nyilatkozat minta stb.). 

15.3.    A Honlapról és annak adatbázisából bármilyen anyagot, tartalmat, adatot információt, grafikátátvenni – megfelelő írásos hozzájárulás esetén is - kizárólag a weboldalra ill. az Eladóra történőhivatkozással, mint forrásmegjelöléssel, és/vagy hyperlink útján megengedett.

***

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 1. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

  évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

 

 1. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

  45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól    

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/302 rendelete

A Honlapon lévő szellemi alkotásokra vonatkozó jogok tekintetében a zerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései irányadók.