Plakát
Gyereknevelés könnyebben?
Gyere hozzánk ötletekért
Mesék, cikkek, fejlesztők, tanácsadás
Plakát
Fedezd fel a Babyhavior-mesevilágot!
Találj megoldást a mindennapokban felmerülő kihívásokra.
Témáinkból: indulatkezelés, ovikezdés, alvás, evés

Adatvédelmi Tájékoztató

Babyhavior

 

 

Adatkezelési tájékoztató

 

 

Bevezetés

 

A webáruház üzemeltetője a PM Production Korlátolt Felelősségű Társaság(székhely: 3170 4225 Debrecen, Nagyszentgyörgy u. 69.;cégjegyzékszám: 09-09-030927;adószám: 26799724-2-09; - a továbbiakban: „Adatkezelő”), mely az Általános Szerződései Feltételekben (ÁSZF) hivatkozott Honlapon keresztül megvásárolható Termékek forgalmazója, egyben a Vevők és a Honlap egyéb felhasználói személyes adatainak kezelője is.

 

Az Adatkezelő a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) („Rendelet”) szerinti kötelezettségének eleget téve adja az alábbi tájékoztatást.

 

Jelen adatkezelési tájékoztató az ÁSZF-ben meghatározott Honlapon működő webáruház (www.babyhavior.hu)által nyújtott szolgáltatások keretében a Vevő és a Honlap egyéb felhasználói által megadott személyes adatok kezeléséről ad tájékoztatást.

 

A tájékoztató és annak későbbi módosításai a közzététellel lépnek hatályba.

 

Az Adatkezelő elérhetőségei:

 

Adatkezelő: PM Production Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 4225 Debrecen, Nagyszentgyörgy u. 69.

Cégjegyzékszám: 09-09-030927

Adószám: 26799724-2-09

Képviseli: Balajti Mariann ügyvezető

Telefonszám:+36 70 425 0435

E-mail: balajti.mariann@babyhavior.hu

Honlap: www.babyhavior.hu

 

Fogalom meghatározások

 

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

 1. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

 1. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

 1. „adatfeldolgozó”:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

 1. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

 1. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

 1. A jelen tájékoztatóban használt egyéb, nagy kezdőbetűvel jelzett szavak (pl: Vevő, Szerződés, Termék) pontos fogalommeghatározását az ÁSZF bevezető rendelkezési között találja meg.

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

 

Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységének megtervezése, végrehajtása és az egyes adatkezelési műveletek elvégzése során az alábbi alapelveket tartja szem előtt:

 

 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”).

 

 • Személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból lehet gyűjteni, azokat ezen célokkal össze nem egyeztethető módon kezelni nem lehet. A Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”).

 

 • Csak az adatkezelési cél szempontjából elengedhetetlenül szükséges adatokat szabad kezelni („adattakarékosság”).

 

 • A kezelt személyes adatoknak pontosnak, naprakésznek kell lenniük és minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat törlése vagy helyesbítése haladéktalanul megtörténjen („pontosság”).

 

 • Az Adatkezelő a kezelésében lévő személyes adatokat kizárólag az adatkezelési cél teljesüléséhez szükséges ideig kezelheti („korlátozott tárolhatóság”).

 

 • Gondoskodni kell arról, hogy hogy a személyes adatok kezelése megfelelő technikai és szervezési intézkedések mellett történjen, biztosítva a személyes adatok biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet („integritás és bizalmas jelleg”).

 

 • Az Adatkezelő a rá irányadó adatvédelmi jogszabályok alapján felelős az (1) – (6) bekezdés szerinti alapelveknek való megfelelésért; további kötelezettsége pedig az, hogy mindenkor képesnek kell lennie e megfelelés igazolására is („elszámoltathatóság”).

 

 • Az Adatkezelő profilalkotást nem végez.

 

Adatkezelések

 

A webáruház működtetéshez kapcsolódó adatkezelés

 

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Jelszó

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

Vezeték-és keresztnév

A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

E-mail cím

Kapcsolattartás.

Telefonszám

Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések egyeztetése érdekében.

Számlázási név és cím

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Szállítási név és cím

A házhoz szállítás lehetővé tétele.

A vásárlás/regisztráció időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A vásárlás/regisztráció kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

 

Az e-mail cím nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

 

 1. Az érintettek köre: A Honlapon regisztrált/vásárló (Vevő) valamennyi érintett.

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztrációhoz szükséges adatok a regisztráció törlésével azonnal. A szerződés (házhozszállítás, szerviz szolgáltatások) teljesítéséhez szükséges adatok a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.

 

„A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 (nyolc) évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.”

 

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az Adatkezelő ügyfélkapcsolati munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

 1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 

 1. Az adatkezelés jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, mely lehetővé teszi az adatkezelést abban az esetben, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

 További adatkezelési jogcím a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás, mely a megrendelést, (azaz szerződést) magába nem foglaló, a webáruházban igénybe vehető egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódik.

 

 1. Tájékoztatjuk, hogy

 

 • kötelesa személyes adatokat megadni, annak érdekében, hogy a rendelése teljesíthető legyen.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyeljár, hogy rendelését az Adatkezelő nem tudja feldolgozni.

 

Az igénybe vett adatfeldolgozók

 

 1. A) Szállítás

 

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás

 

 1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

 

[Futárcég neve]

A címzett megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

A címzett székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

A címzett telefonszáma: 06-29-88-67-00

A címzett e-mail címe: info@gls-hungary.com

A címzett weboldala: https://gls-group.eu/HU/hu/home

A futárszolgálat az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. A

futárszolgálat a megkapott személyes adatokat a weboldalán elérhető adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

A címzett megnevezése: FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A címzett székhelye: 3300 Eger, Pacsirta utca 35/A.

A címzett telefonszáma: +36 1/999-0-369

A címzett e-mail címe: info@foxpost.hu

A címzett weboldala: foxpost.hu

A futárszolgálat az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. A futárszolgálat a megkapott személyes adatokat a weboldalán elérhető adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

A címzett megnevezése: Packeta Hungary Kft.

A címzett székhelye: 1044 Budapest, Ezred utca 2.

A címzett telefonszáma: +36 1 400 8806

A címzett e-mail címe: info@packeta.hu

A címzett weboldala: packeta.hu

A futárszolgálat az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. A futárszolgálat a megkapott személyes adatokat a weboldalán elérhető adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

 

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, valamint az átvételt igazoló adat (aláírás, személyi igazolvány szám, PIN kód stb.).

 

 1. Az érintettek köre: Azon Vevő (a Termékmegrendelője), aki házhozszállítást kér.

 

 1. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig, valamint ezt követő 5 (öt) évig

 

 1. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, a szerződést megalapozó megrendelés teljesítése.

 

 1. B) A Honlapot üzemeltető szoftver működtetése

 

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: A webáruház SaaS (Software as a Service/Szolgáltatásként bérelt szoftver) web alapú, Internet kapcsolatot igénylő szoftver szolgáltatásként történő biztosítása, továbbá tárhelyszolgáltatás. Az Adatfeldolgozó a szoftvert az általa biztosított szervereken üzemelteti.

 

 1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

 

DotRoll Kft.

Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Cégjegyzékszám: 01-09-882068

Adószám: 13962982-2-42

Telefon: +36 - 1 - 432 - 3232

Email: support@dotroll.com

Honlap/saját adatkezelési tájékoztató: https://dotroll.com/hu/aszf/

 

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: A Honlap és a webáruház működtetése során az érintettek által megadott személyes adatokhoz való hozzáférés.

 

 1. Az érintettek köre: A Honlap valamennyi felhasználója.

 

 1. Az adatkezelés célja: A Honlap üzemeltetése.

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A jelen tájékoztatóban az egyes adatkategóriákra megadott határidők.

 

 1. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, a Honlap üzemeltetésére vonatkozó, az Adatkezelő és az adatfeldolgozó között létrejött szerződésszerinti szolgáltatások teljesítése.

 

 1. C) Számlázás, könyvelés

 

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: A megrendelésekhez és kiszállításokhoz kapcsolódó számviteli feladatok ellátása (számlázás, könyvelés egyéb számviteli szolgáltatások),

 

 1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

 

MESTER-TAX-CONT Kft.

Székhely: 4200 Hajdúszoboszló Szurmai u. 1. 3/12.

Cégjegyzékszám: 09-09-024914

Adószám: 24657723-2-09

Telefonszám: +36703192610

E-mail: mester.margo@azmibt.hu

 

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: A megrendelt termékek számlázásához kapcsolódó adatok kezelése. Az adatok a mindenkori jogszabályok szerint kerülnek az illetékes hatóságok részére átadásra.

 

 1. Az érintettek köre: Termékek Vevői.

 

 1. Az adatkezelés célja: A számlázás körében a számviteli szabályok szerinti bizonylatolási kötelezettség teljesítése.

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A jelen tájékoztatóban az egyes adatkategóriákra megadott határidők szerint 8 (nyolc) év.

 

 1. Az adatfeldolgozás jogalapja: (i) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, a Honlap üzemeltetésére vonatkozó, az Adatkezelő és az adatfeldolgozó között létrejött szerződés szerinti szolgáltatások teljesítése, (ii) Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont, a számviteli szabályok által előírt bizonylatolási és egyéb jogszabályi kötelezettség teljesítése.

 

 1. D) Hírlevél

 

Hírlevél, DM tevékenység

 

 1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében az érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy azEladó reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

 

 1. Vevő a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

 

 1. Az Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, és a Vevő vagy a Honlap egyéb felhasználója korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben az Adatkezelő minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a felhasználót. A felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

 

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Név, e-mail cím.

Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.

A feliratkozás időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A feliratkozáskori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

 

 1. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

 

 1. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

 

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

 1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja az érintett kezdeményezni:
 • postai úton a 4225 Debrecen, Nagyszentgyörgy u. 69. címen,
 • e-mail útjána iroda@babyhavior.hu e-mail címen,
 • telefonon a +36 70 425 0435 számon.

 

 1. Az érintett bármikor,ingyenesen leiratkozhata hírlevélről.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

 

 1. Tájékoztatjuk, hogy

 

 • az adatkezelő adatkezelést csak az Ön kifejezett hozzájárulása esetén végez,
 • akkor köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni az Adatkezelőtől,
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyeljár, hogy az Adatkezelő nem tud Önnek hírlevelet küldeni,
 • a hozzájárulás visszavonása esetén Ön nem kap további hírlevelet, azonban semmilyen egyéb hátrányos következménnyel nem jár.

 

Panaszkezelés

 

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Vezeték-és keresztnév

Azonosítás, kapcsolattartás.

E-mail cím

Kapcsolattartás.

Telefonszám

Kapcsolattartás.

Számlázási név és cím

Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

 

 1. Az érintettek köre: A webáruházban vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 (öt) évig kell megőrizni.

 

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az Adatkezelő panaszkezelésben, értékesítésben résztvevő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

 1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
 • postai úton a 4225 Debrecen, Nagyszentgyörgy u. 69. címen,
 • e-mail útjána iroda@babyhavior.hu e-mail címen,
 • telefonon a +36 70 425 0435számon.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, olyan szerződés teljesítése, amelyben az érintett az egyik fél, továbbá a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja, az Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség teljesítése, melyet a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése ír elő.

 

 1. Tájékoztatjuk, hogy

 

 • az idézett jogszabály alapján panasztétel esetén kötelesaz azonosításhoz szükséges személyes adatokat megadni, hogy panaszát az Adatkezelő kezelni tudja.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyeljár, hogy az Adatkezelő nem tudja kezelni a beérkezett panaszt, ami egyben azt is jelenti, hogy ezen jogosultságával nem tud élni.

 

 

Cookie-k (sütik) kezelése

 

 1. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használata az érintettek előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulásán alapul.

 

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

 

 1. Az érintettek köre: A Honlapot látogató valamennyi érintett.

 

 1. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „Kosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése (a folyamat pontos részleteiről az ÁSZF 8. fejezetében „A vásárlás menete” kaphat tájékoztatást).

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

 

Süti típusa

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés

időtartama

Kezelt adatkör

Munkamenet sütik (session)

 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, az adatkezelő jogos érdeke

A vonatkozó

látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

 

connect.sid

 

 

 

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az Adatkezelő rendszergazdai feladatokat ellátó munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintetteknek lehetősége van a cookie-k használatát a Honlap használatát megelőzően bármikor megtiltani. Az érintettnek általában is lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében, általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja: A Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, az adatkezelő jogos érdeke.

 

 1. Az adatkezelő a Facebook remarketing kódját használja. Ennek körében a következő tájékoztatást adjuk: cookie élettartam: 20 nap; adatkezelés célja: Facebook hirdetések személyre szabása; további információk: http://hu-hu.facebook.com/help/cookies/

 

Google Adwords konverziókövetés használata

 

 

 

 1. Amikor az érintett egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, az érintett egyéb személyes adataival való összekapcsolás nélkül nem válik azonosíthatóvá.

 

 1. Amikor az érintett a Honlap bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az Adatkezelő is láthatja, hogy az érintett a hirdetésre kattintott.

 

 1. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

 

 1. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

 

 1. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

 

 1. További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: de/policies/privacy/.

 

 

A Google Analytics alkalmazása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közösségi oldalak

 

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

 

 1. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a Honlapot.

 

 1. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

 

 1. Amennyiben az Adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, úgy a Honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az Adatkezelővel.

 

 1. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 (kettő) év elteltével törli.

 

 1. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást az Adatkezelő.

 

 1. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén azAdatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

 

 1. AzAdatkezelő ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Érintettek jogai, jogorvoslat

 

Érintetti megkeresések

 

Az Adatkezelő a Vevők és másérintettek adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeire indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol, és amennyiben azérintett bármely kérelmének nem tesz eleget, úgy indokolnia kell azt. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, a fenti határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról azonban az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a megkeresés kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja azérintettet.

 

Ha azérintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást az Adatkezelő lehetőség szerint elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azérintett azt másként kéri.

 

Amennyiben az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket azérintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettetaz intézkedés elmaradásának okairól.

 

Azérintett az Adatkezelőhöz intézett kéréseit, kérdéseit, észrevételeit az Adatkezelő alábbi elérhetőségeire küldheti meg, illetve az alábbi elérhetőségeken tud az Adatkezelőhöz fordulni:

 

Az Adatkezelő azérintett személyazonosságának ellenőrzése érdekében kérhet további hitelesítést, vagy kérheti azérintett személyazonosságának egyéb módon történő igazolását a kérelem teljesítését megelőzően.

 

Az érintettek jogai

 

Az érintett kérheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, a GDPR 17. cikkében meghatározott esetekben és kivételekkel kérheti az adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, továbbá tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, valamint - az automatizáltan kezelt adatok tekintetében - megilleti a GDPR 20. cikkében meghatározott ún. adat-hordozhatósághoz való jog.

 

Az érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatósághoz.

 

Felügyeleti Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága

Címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefonszáma: +36/1-391-1400

Fax: +36/1-391-1410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: www.naih.hu